Intézményvezető-helyettesi pályázat

Soproni Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 13- 2023. 08. 12.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Halász utca 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása a szakos tantárgy tanítása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
 •         cselekvőképesség
 •         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 •         legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         német vagy informatika szakos tanári szakképzettség vagy néptánc-pedagógus végzettség,
 •         vezetői, igazgatóhelyettesi tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •         fényképes szakmai önéletrajz
 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 •         aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Ferenc nyújt, a 99/510-246 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. II. em. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/078/00514-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/078/00514-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

és

 •         Elektronikus úton Sipos Ferenc intézményvezető részére a info@petofisopron.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú bizottság általi meghallgatást követően – annak véleményét mérlegelve – a megbízási jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.