Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Oklevél - Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk a következő innovációival, jó gyakorlataival pályázik:

Projekt7 (korábban már regisztrált jó gyakorlat)

Iskolánkban először a 2004/2005-ös tanévben került bevezetésre a Projekt7 elnevezésű tanulási program, elsősorban azzal a céllal, hogy megőrizzük, illetve továbbfejlesszük intézményünk sajátos, egyedi arculatát, bővítsük tanulóink sokszínű tevékenykedtetésének lehetőségeit a pedagógiai programban megfogalmazott alapelvekkel, célokkal összhangban.

A program beépül a tanév helyi rendjébe, megvalósítása tanévenként két-két alkalommal – az első és az utolsó tanítási héten – történik. Elsősorban a többcélú intézményeknek ajánlható, de természetesen az alapfokú művészeti iskolák számára is adaptálható.

A jó gyakorlat átadásának kettős célja van:

  • Egyrészt annak bemutatása hogyan őrizhető meg, illetve fejleszthető tovább egy intézmény egyedi, sajátos arculata, a pedagógiai programjában meghatározott értékei, képzési specialitásai.
  • Másrészt egy olyan – az intézmény egészére kiterjedő – tanulás- és tevékenységszervezési forma megismertetése, amely feloldja a hagyományos tantárgyi rendszert. A helyi sajátosságokra, a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére épít a projektmódszer alkalmazásával, lehetőséget teremtve a tanulói kompetenciák széleskörű fejlesztésére.

A Projekt7 megvalósítása során a projektmódszert alkalmazzuk. Előtérbe kerül a tanulói együttműködés, a passzív befogadó szerep átalakul, a tanulóknak lehetőségük van a saját képességeik kipróbálására. A projektek feldolgozása során építünk a tanulók már meglévő ismereteire, ezek elmélyítésére, új ismeretekkel való bővítésre is sor kerül, de legjellemzőbb az egy adott téma sokoldalú, komplex elemzése, gyakorlati kipróbálása.

A gyakorlati tevékenységek során a kooperatív tanulási technikák alkalmazására törekszünk. Kulcskompetenciákat, képességeket (együttműködés, kommunikáció, felelősségvállalás, önértékelés,) fejlesztünk hozzájárulva a mindennapi élethez nélkülözhetetlen sikerességhez, érvényesüléshez.

tanári szerep is átalakul, az irányítás helyett inkább az együttműködést segítő, a munkafolyamatot koordináló „tanácsadói” szerepkör dominál.

A pedagógiai programban évfolyamonként, az őszi és a tavaszi időszakokra határoztuk meg a Projekt7 elemeit, melyek – a teljeség igénye nélkül – a következők: Drámapedagógia, Képességfejlesztő helyi modulok (Pl. Bőrtárgykészítés, Országok, népek, ételek; Kézimunka, Origami, stb.), Kommunikációs tréning, Komplex művészeti nevelés, „Múltunkban a jövőnk”, Muzsika térben és időben, „Személyiségfejlesztés”, Tanulás tanítása. Természetesen a projektek intézményenként, időszakonként a tárgyi és személyi feltételeknek megfelelően változtathatóak.

MŰV-ÉSZ Tehetségfejlesztő Műhely

A néptánc tanszakon tanuló diákok tehetséggondozását, fejlesztését szolgáló tevékenység-együttes, melynek középpontjában a heti két órás tehetségfejlesztő foglalkozás áll. Ezt egészítik ki az egyéb, szabadidős programok, ahol a dúsítás-gyorsítás-gazdagítás tovább folyik a kiválasztott táncosok körében.

A csoport egész tanévben működik, tagjai kiválasztása több oldalról történik.

  • – tanulói teljesítmény, attitűd, terhelhetőség, kitartás, szorgalom
  • – beszélgetés: tanulóval, szülővel, pedagógusokkal
  • – felmérés (fizikai)

A tehetségfejlesztő foglalkozáson egyéni és kiscsoportos formában történik a képzés, ebben a tanévben 16 diák jár az órákra.

Cél:

–        személyiségfejlesztés

–        koncentráció, figyelem, kreativitás, előadókészség fejlesztése

–        motiváció fenntartása, sikerélményhez jutás

–        ismeretek bővítése

Egyéb, szabadidős programok:

–        Képzések (hétvégi, szünetekben szervezett)

–        Versenyek

–        Táncházak

–        Utazások, fesztiválok, határon túli kapcsolatok – találkozás adatközlő zenészekkel, táncosokkal

–        Műsorok (színházi, ünnepi, stb.)

–        Soproni Táncfórum

–        Jurtatábor

Ezek a programok a tehetségfejlesztőre járó táncosok, zenészek számára életformává válnak. Ehhez igazítják programjaikat, szabadidejüket. Érdeklődésük középpontjába a néptánc, a népzene, a hagyományok kerülnek – mindezek formálják értékrendjüket, személyiségüket, világlátásukat!

A NÉPZENE TANSZAK zenei tehetségfejlesztő műhelye – Iskolánkban 2010 óta működik népzene tanszak, amely az alapfokú művészetoktatás keretein belül elsősorban a népi vonós és pengetős hangszerek oktatásával foglalkozik. Célja a hangszeres népzene elsajátításán és megismertetésén túl az iskola néptánc tanszakával való együttműködés közös produkciók létrehozásával. részvétel iskolai és városi rendezvényeken, valamint önálló műsorok létrehozása.

A népzeneoktatás fontos eleme a közös muzsikálás, amely a legegyszerűbb hangszerek használatától kezdődően a több éves közös munkafolyamatokon át különböző szinteken valósulhat meg. A közös muzsikálás pedagógiai, pszichológiai hatása pedig rendkívül pozitív – a zenei készségek, képességek magasabb szintű kialakulása mellett a koncentrálás, a figyelem megosztás, az alkalmazkodás, a tolerancia, az önismeret és a kritikai érzék fejlődése, valamint a közösségformálás is folyománya ennek a tevékenységnek.

Iskolánkban lehetőség van arra, hogy a népzene tanszak tanulóin kívül mások is bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Így az elmúlt években létrejött egy olyan zenei tehetségfejlesztő műhely, ahol a más úton-módon zenét tanuló diákjaink is fejleszthetik zenei képességeiket. A különböző zenei szinteken lévő tanulók közös munkája ének-zene, népzene szakos tanár irányításával zajlik, figyelembe véve a gyerekek ötleteit. A részvétel önkéntes, és olyan volt tanulóink is visszajárnak, akik már befejezték tanulmányaikat iskolánkban.

Az elmúlt időszakban a következő alkalmakon mutatták be tudásukat:

–        az iskolába készülő óvodásoknak tartott rendezvények;

–        projektek (Poncihter projekt, Muzsika térben és időban);

–        jeles napokhoz kapcsolódó műsorok (Márton nap, ádvent, karácsony);

–        néptáncos rendezvények (táncházak, színpadi műsorok).

Jelenleg 20-an vesznek részt a munkában különböző csoportokban, amelynek tagjait mindig a zenei cél határozza meg. A foglalkozások heti két alkalommal zajlanak előadások előtti közös próbákkal.

Tánc és mozgásművészeti osztály – sajátosságát az alapfokú művészeti iskolai órák adják. Ehhez rendeztük hozzá az osztály napirendjét: a negyedik óra után ebédelnek a gyermekek, ezt követően folytatódik a napjuk, A mindennapos testnevelés keretéből egy mozgáselőkészítő gimnasztika és egy néptánc órájuk van. Az alapfokú művészeti órájuk is emelkedik hetente 1 órával. Az eltelt idő azt a tapasztalatot hozta, hogy sokkal koncentráltabb munkára képesek az elsős diákjaink, egyáltalán nem érzik fárasztónak a heti beosztásukat. Gyorsabbak, precízebbek társaiknál.

A program alapját a tánc- és mozgásművészet adja. A nyolcéves program tantervében átgondoltan és jelentős arányban helyez el az iskola művészeti és humán tárgyakat. a gyerekek az életkorukhoz igazítva kapnak a tánc és mozgásművészeti, képzőművészeti, zenei, színházi és mozgóképpel kapcsolatos képzést.

A következő kérdések és válaszok részletesen szólnak magáról a programról.

Miért?

–        kihasználni művészetek erejét, fejlesztő hatását a gyermekek nevelésében, oktatásában

–        hatékonyabb nevelés-oktatás

–        meglevő szakmai háttér kihasználása

–        képességfejlesztés – fejlesztő pedagógia

Hogyan?

–        az érvényes óraterv és annak a kiegészítése (közismereti tárgyak az 1. évfolyamon nem változnak!)

–        az általános iskolai és a művészetoktatás órakeretének hatékony felhasználása

–        az iskolában töltött idő hatékony kihasználása

–        08-16.00 óra között

Elvárt eredmény!

–        művészet eszközeivel – kreativitás fejlesztése – problémamegoldó képesség fejlődik

–        a problémamegoldó képesség, a problémamegoldás fejlődése – a fejlesztés alapja

–        a csoportban tevékenykedés – csoportmunka- együttműködés – KÖZÖSSÉG

–        a zenére történő mozgás elsajátítása – figyelem, koncentráció, összpontosítás – a figyelem megtartása – emlékezet – gondolkodás

–        kreativitás – improvizáció, rendszerlátás (az egyén helye – „helikopterszemlélet”)

–        tudatosság – kitartás – fegyelem

–        játékos tanulási forma – tudatos fejlesztés – bemutatás, továbbadás képessége (előadókészség)

–        előadókészség – fellépés, kommunikáció, kommunikativitás

–        sokszínűség (kultúra, művészetek, módszerek, eszközök, stb.)

–        a kultúra, a művészetek, a hagyomány ereje – nem csak tanulom, megtanulom – átélem, újraalkotom

–        siker, sikerélmény – ezek elemi ösztönző hatása a személyiségfejlődésre

Kapcsolattartó

Sipos Ferenc
Telefon: +3630 22 63 739
e-mail: sipos.ferenc@petofisopron.hu